Změny v pracovnělékařských službách

Michal Hanuš

Datum publikace: 19.01.2023

Zajišťování vstupní a periodické pracovnělékařské prohlídky ze strany zaměstnavatele bude nadále pouze dobrovolné, a to u prací v nerizikových kategoriích, u prací, které nespadají do profesních rizik a u prací, u nichž nejsou součástí rizikové faktory.

(Zdroj: Vyhláška č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb., Sbírka zákonů částka 203 ze dne 28. prosince 2022)

Hlavním cílem novelizace je reagovat na řadu stávajících zastaralých přístupů v posuzování zdravotní způsobilosti k práci, které neodpovídají současnému stavu poznání v dané oblasti. Současně by mělo být odstraněno množství aplikačních problémů, zejména u periodických a mimořádných pracovnělékařských prohlídek.

Změny se dotýkají mj. úpravy terminologie a obsahu pracovnělékařských prohlídek, poradenské činnosti a dohledu. Upravuje se rovněž postup a formy žádosti o provedení pracovnělékařských prohlídek. 

Nejvýznamnější změnou je upuštění od obligatorního provádění periodických pracovnělékařských prohlídek u prací v kategorii první a druhé, vyjma prací stanovených v příloze vyhlášky (zejména bod 11 části II přílohy pro práce kategorie druhé nerizikové). 

Doplňuji, že za práce kategorie první se považují práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví. Rizikový faktor se tedy v kategorii 1. nevyskytuje nebo je v míře minimální bez rizika poškození zdraví. Za práce kategorie druhé se považují práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené jinými právními předpisy. 

Povinné zajištění periodických pracovnělékařských prohlídek zaměstnavatelem bude tedy vyžadováno u prací v rizikových kategoriích a u rizik ohrožení zdraví (resp. nově u „profesních rizik“), a dále u prací, u nichž jsou součástí práce rizikové faktory, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci. Rizikové faktory, které jsou svou podstatou a možností poškození zdraví závažné, a proto jsou zde obligatorní periodické prohlídky potřebné, jsou uvedeny v příloze vyhlášky. I v jejich výčtu však došlo ke změnám oproti dosavadnímu stavu.

Současně je však zaměstnavateli i zaměstnanci umožněno i nadále provedení periodické pracovnělékařské prohlídky vyžadovat. 

Změny se významně dotkly rovněž dohledu na pracovištích zaměstnavatele. Nově se bude provádět dohled na pracovišti nejméně obecně jednou za tři roky, jde-li o tzv. „riziková práce“, tedy práce zařazené do kategorie druhé rizikové, třetí a čtvrté, dále půjde-li o profesní riziko anebo jsou-li pro vykonávané práce stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jiným právním předpisem. U ostatních prací zařazených v kategorii první a druhé se dohled provádí pouze tehdy, pokud tak zaměstnavatel stanoví, nebo pokud si jej vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb. V těchto případech frekvenci stanoví zaměstnavatel v dohodě s poskytovatelem pracovnělékařských služeb s ohledem na charakter provozu a výskyt rizikových faktorů. Dohled se neprovádí v dopravních prostředcích zaměstnavatele.

Byla rovněž zrušena dosavadní příloha č. 1 vyhlášky, která specifikovala doby potřebné k provádění pracovnělékařských služeb, což se ukázalo jako nefunkční.

Účinnost nové úpravy nastala dnem 1. ledna 2023.

Praktický význam:

Novelizovaná úprava přináší zefektivnění pracovnělékařských služeb, zejména pak zrušení obligatorního provádění periodických pracovnělékařských prohlídek u prací v kategorii první a druhé, vyjma prací stanovených v příloze vyhlášky. Zaměstnavatel i zaměstnanec si však mohou i nadále prohlídku v dosavadní frekvenci vyžádat. Nově byl formulován okruh rizikových faktorů, které jsou považovány za závažné, a proto zde budou obligatorní periodické prohlídky nezbytné. Omezen byl rovněž rozsah i frekvence dohledu na pracovištích zaměstnavatele.   

Omezení povinného provádění periodických pracovnělékařských prohlídek by mělo přinést zaměstnavatelům vedle úbytku administrativy také značné finanční úspory.