Zákon o ochraně oznamovatelů

Anežka Kutějová

Datum publikace: 19.07.2023

Dne 20. 6. 2023 byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon o ochraně oznamovatelů pod č. 171/2023. Účinnosti má nabýt k prvnímu dni druhého měsíce po jeho vyhlášení, tedy k 1. 8. 2023. Zákon je transpozicí evropské směrnice EU 2019/1937.

Nová právní úprava s sebou přináší nejenom ochranu oznamovatelům, kteří upozorní na protiprávní jednání, ale stanoví rovněž řadu souvisejících povinností zaměstnavatelům.

Předmětem oznámení, na které bude zákon dopadat, mohou být informace o možném protiprávním jednání, které 

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku s horní sazbou pokuty alespoň 100 000,- Kč,
  • porušuje právní předpis ČR nebo Evropské Unie ve vymezených oblastech (např. ochrana spotřebitele, daně z příjmů právnických osob, veřejné zakázky atd.),
  • porušuje samotný zákon o ochraně oznamovatelů.

Aby se jednalo o oznámení podle předmětného zákona, musí k oznamovanému jednání dojít (příp. jednání musí hrozit) u osoby, pro kterou oznamovatel koná práci nebo jinou obdobnou činnost, a to i zprostředkovaně, příp. u osoby, se kterou oznamovatel je nebo byl v kontaktu právě v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti. Jinou obdobnou činností se přitom mimo výkon závislé práce rozumí i samostatná výdělečná činnost, výkon funkce, plnění jiných úkolů v rámci činnosti právnické osoby, dobrovolnická činnost, stáž atp. 

Pokud oznámení bude obsahovat informace o jiném než výše uvedeném jednání, příp. se bude týkat někoho jiného, nebude takové oznámení podléhat režimu předmětného zákona.

Naopak v případě, že oznamovatel podá oznámení podle tohoto zákona, a to způsobem stanoveným tímto zákonem (vnitřním oznamovacím systémem, vnějším oznamovacím systémem, příslušnému orgánu, příp. informace za stanovených podmínek zveřejní), bude chráněn před odvetnými opatřeními, která by proti němu byla v důsledku jeho oznámení přijata. Vedle samotného oznamovatele budou chráněny i další osoby (např. osoby oznamovateli blízké, právnické osoby, jejichž je oznamovatel členem, kterých je zaměstnancem, případně ve kterých má oznamovatel účast).

Ochrana však nebude poskytována oznamovateli, pokud podá vědomě nepravdivé oznámení.

Aby mohl oznamovatel své oznámení učinit, stanoví zákon vymezeným subjektům povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení. Vnitřní oznamovací systém budou povinni zřídit

  • veřejní zadavatelé (s výjimkou obcí do 10 000 obyvatel),
  • právnické osoby s méně než 50 zaměstnavateli založené nebo zřízené za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu nemající průmyslovou nebo obchodní povahu, financované především krajem nebo obcí, případně podléhající jejich vlivu vymezeným způsobem,
  •  zaměstnavatelé s nejméně 50 zaměstnanci (mimo osoby podléhající AML, které mají speciální úpravu),
  • orgány veřejné moci vykonávající vymezené činnosti,
  • zaměstnavatelé vykonávající vymezené činnosti, a to i bez ohledu na limit zaměstnanců.

Vnitřní oznamovací systém může provozovat i externí dodavatel a povinné subjekty (mimo veřejné zadavatele) do 249 zaměstnanců mohou oznamovací systém dokonce sdílet s jiným povinným subjektem. Nad stanovený limit však vnitřní oznamovací systém sdílet nelze, a to ani v rámci skupiny.

Vnitřní oznamovací systém musí oznamovateli umožnit oznámení podat ústně, písemně a na jeho žádost i osobně.

Povinné subjekty budou též povinny určit tzv. příslušnou osobu, která bude oznámení přijímat, posuzovat jejich důvodnost a povinnému subjektu navrhovat nápravná opatření. 

Povinné subjekty budou muset zajistit, aby se s uvedeným oznámením mohla seznamovat pouze tato příslušná osoba. Totožnost oznamovatele nebude moci být zveřejněna, ledaže by k takovému postupu dal oznamovatel písemný souhlas, příp. pokud to bude vyžadovat zákon.

Mimo shora uvedeného se povinným subjektům ukládá zveřejňovat řadu informací souvisejících s oznamováním způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Povinné subjekty nakonec nebudou mít povinnost přijímat anonymní oznámení. Pokud by však totožnost oznamovatele vyšla po podání anonymního oznámení najevo, nebude se již nadále jednat o anonymní oznámení a uplatní se všechna související práva a povinnosti.

Lhůta k zavedení vnitřního oznamovacího systému pro povinné subjekty s nejméně 250 zaměstnanci je do 1. 8. 2023; lhůta pro povinné subjekty (mimo veřejné zadavatele), které budou k 1. 8. 2023 zaměstnávat 50–249 zaměstnanců, je posunuta až do 15. 12. 2023.

Nad rámec vnitřního oznamovacího systému má být zřízen i vnější oznamovací systém. Tento oznamovací systém je již zřízen a naleznete jej na stránkách https://oznamovatel.justice.cz/, stejně jako mnoho dalších užitečných informací.