Tzv. super-služby ve zdravotnictví

JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Datum publikace: 24.01.2024

Zákon č. 413/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP“) umožňuje s účinností od 28. 12. 2023 novinku, která nemá obdoby v žádném jiném civilním odvětví, a sice tzv. „super-služby“ neboli výkon práce zdravotnických pracovníků v rozsahu až 24 hodin po sobě jdoucích. Nový § 83a ZP umožňuje až 24hodinový soustavný výkon práce ve zdravotnictví, který představuje:

a)     buď kombinaci směny v maximální délce 12 hodin a na ní navazující (nebo předcházející) práce přesčasv maximální délce až dalších 12 hodin, nebo

b)     výhradně práci přesčas (nařízenou nebo dohodnutou) v maximální délce 24 hodin,

to vše během 26 hodin po sobě jdoucích. 

Výkon práce až 24 hodin v rámci super-služeb ve zdravotnictví tak může být dosažen různými kombinacemi, například:

a)     12 hodin směna + 12 hodin práce přesčas,

b)     8 hodin směna + 16 hodin práce přesčas,

c)     24 hodin práce přesčas.

Za výkon práce ve směně přísluší zaměstnanci jeho mzda (plat). Za výkon práce v přesčasové části super-služeb přísluší zaměstnanci obvyklá kompenzace za práci přesčas, tj. mzda (odpovídající část platu) a příplatek za výkon práce přesčas. Jak ve mzdové, tak i v tzv. platové sféře může být zaměstnanci poskytnuto náhradní volno místo příplatku za práci přesčas až jako druhý (záložní) způsob kompenzace, a to za podmínky, že se zaměstnavatel a zaměstnanec na poskytnutí náhradního volna za práci přesčas dohodli

24hodinové super-služby může vykonávat pouze lékař, zubní lékař, farmaceut a zdravotnický pracovník nelékařských zdravotnických povolání, pokud je práce uvedených zaměstnanců spojena s poskytováním zdravotních služeb 

a)     poskytovatelem lůžkové péče nebo 

b)     poskytovatelem zdravotnické záchranné služby.

Super-služby může vykonávat zdravotnický pracovník, který je zařazen v „nepřetržitém provozu.“ V nepřetržitém provozu zaměstnavatele (typicky nemocnice) však vedle sebe mohou pracovat zdravotníci zařazení v různých individuálních režimech pracovní doby. 24hodinové super-služby tak mohou vykonávat zdravotničtí pracovníci bez ohledu na své zařazení do individuálního pracovního režimu, tj. i zdravotničtí pracovníci zařazení např. jen v jednosměnném pracovním režimu s rovnoměrně rozvrženou pracovní dobou.

Zákoník práce nevylučuje možnost vykonávat práci v super-službách dle nového § 83a ZP i zaměstnanci činnými na DPP nebo DPČ. Oproti pracovnímu poměru však zůstává zachován jeden podstatný rozdíl z hlediska odměňování a pracovní doby. Ten je dán tím, že díky omezením pro DPP (výkon práce nejvýše 300 v kalendářním roce) a DPČ (výkon práce nejvýše polovina stanovené týdenní pracovní doby v průměru za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů), nepřichází v úvahu práce přesčas. Tato skutečnost je zohledněna i v dikci § 138 věta druhá ZP ve znění od 1. října 2023, který zaměstnancům činným na DPP a DPČ přiznává právo na zákonné příplatky, s výjimkou příplatku za práci přesčas.

Ustanovení § 83a ZP umožňuje zavést 24hodinové super-služby ve zdravotnictví jen bylo-li to výslovně sjednáno v kolektivní smlouvě. Pouze v případě, že u zaměstnavatele odborová organizace nepůsobí, je možné zavést 24hodinové super-služby stanovením (jednostranně) cestou vnitřního předpisu zaměstnavatele. Kromě kolektivní smlouvy (resp. vnitřního předpisu) je možnost uplatnění 24hodinových super-služeb dále podmíněno další zákonnou pojistkou, a sice písemnou dohodou zaměstnance se zaměstnavatelem. Takováto dohoda musí splňovat následující parametry:

a)     nesmí být sjednána na dobu delší než 52 týdnů po sobě jdoucích,

b)     může být zaměstnancem i zaměstnavatelem okamžitě zrušena, a to i bez udání důvodu, v období 12 týdnů od sjednání;

c)     může být vypovězena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Pokud nebyla výpovědní doba sjednána kratší, činí 2 měsíce a musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance ve zdravotnictví.

V souvislosti se zavedením 24hodinových super-služeb byl zaveden i nový § 90b zákoníku práce, který umožňuje odsunutí minimálního nepřetržitého denního odpočinku. Ten musí být za normálních okolností poskytnut zaměstnanci během 24 hodin po sobě jdoucích, což při super-služeb trvající 24 hodin není pochopitelně možné. Podle nového §90b je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci náhradní dobu denního odpočinku, a to ihned po skončení pracovní doby, na což pak bude časově bezprostředně navazovat nepřetržitý denní odpočinek ve standardní (nezkrácené) délce. Tento celkový odpočinek již nebude možné znovu zkrátit.