Sleva na sociálním pojištění pro zaměstnance na částečný úvazek

Ondřej Chlada

Datum publikace: 08.03.2023

S účinností od 1. února 2023 má zaměstnavatel podle zákona č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, možnost uplatnit slevu na pojistném na sociální zabezpečení za kalendářní měsíc za zaměstnance v pracovním nebo služebním poměru, který:

  1. je starší 55 let,
  2. pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem nebo které je v pěstounské či obdobné péči,
  3. pečuje o blízkou osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby,
  4. se zároveň studiem připravuje na budoucí povolání,
  5. v posledních 12 kalendářních měsících před kalendářním měsícem, za který je požadováno snížení pojistného, nastoupil na rekvalifikaci jako uchazeč o zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti,
  6. je osobou se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti, nebo
  7. je mladší 21 let.

Podmínkou je, že výše uvedené osoby mají pracovní smlouvu s kratší pracovní nebo služební dobou, než je stanovená týdenní pracovní nebo služební doba,  a to minimálně 8 a maximálně 30 hodin týdně (s výjimkou zaměstnanců mladších 21 let). Další podmínky se pak vztahují maximální výši příjmu daného zaměstnance, maximálnímu rozsahu odpracované doby v jednom měsíci a zákon stanovuje i několik dalších výjimek, kdy se sleva neuplatní.

Výše slevy činí 5 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, na které se sleva vztahuje. Sleva musí být předem oznámena a uplatněna na předepsaném tiskopise a lze ji uplatnit pouze do data splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva náleží.