Režim C programu Antivirus

Tomáš Jelínek

Datum publikace: 02.07.2020

Dne 30.6.2020 byl ve sbírce zákonů publikován netrpělivě očekávaný zákon č. 300/2020 Sb., kterým byl rozšířen dosavadní program státních podpor Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění některým zaměstnavatelům.

Kdo má nárok na prominutí pojistného?

Nárok na prominutí pojistného mají ti zaměstnavatelé, kteří:

  1. mají maximálně 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění
  2. nesnížili počet svých zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, ve srovnáním s březnem 2020 o více jak 10%,
  3. udrželi objem mezd alespoň na úrovni 90 % ve srovnání s březnem 2020,
  4. odvedli včas a řádně pojistné, které jsou povinni platit jejich zaměstnanci,
  5. v daném kalendářním měsíci zároveň nečerpají prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů z režimu B programu Antivirus.

Splnění výše uvedených podmínek se bude posuzovat v každém měsíci zvlášť.

V jaké výši a v jakém období je pojistné prominuto?

Celkově jde o 24,8 % z úhrnu příjmů zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, a to za měsíce červen, červenec a srpen. Příjem zaměstnance lze zahrnout do úhrnu příjmů zaměstnanců pouze v té části, která nepřevyšuje 1,5násobek průměrné mzdy.

Jak prominutí pojistného uplatnit?

Proces  uplatnění prominutí pojistného bude administrativně  snadný.  Není potřeba předkládat žádné žádosti, zaměstnavatelé, kteří splňují výše uvedené podmínky, pouze v měsíčním výkazu OSSZ uvedou snížený vyměřovací základ a zaplatí snížené pojistné.