Otcovská v roce 2022

Tereza Landwehrmann

Datum publikace: 20.12.2021

S účinností od 1.1.2022 nabude účinnosti zákon č. 330/2021 Sb., kterým se novelizuje primárně zákon č. 187/2006 Sb. upravující (v rámci jiných dávek nemocenském pojištění a souvisejících záležitostí) právě i otcovskou. Otcovská je stále relativně novým institutem (zavedena byla s účinností od 1.2.2018), jejímž účelem je posílení vazby mezi dítětem a oběma jeho rodiči v raných týdnech života dítěte. Zmíněná novela má přitom ambici naplnění tohoto účelu dále podpořit, a to některými dílčími změnami ve prospěch zaměstnance, resp. otce jakožto osoby účastné nemocenského pojištění, který je oprávněn o otcovskou požádat. Tyto změny se týkají jednak nástupu na otcovskou, jednak prodloužením doby, po kterou se daná dávka zaměstnanci poskytuje.

V daném kontextu je třeba zdůraznit, že otcovská je pouze (fakultativní) dávkou/finanční kompenzací, nejedná se o překážku na straně zaměstnance v pracovněprávním smyslu. Pracovní volno, které zaměstnanec potřebuje pro (zamýšlenou) péči o dítě, je tedy třeba řešit prostřednictvím uvolnění, která připouští zákoník práce. Ideálním řešením je přitom žádost o poskytnutí rodičovské dovolené (např. pouze na dobu čerpání otcovské) – už s ohledem na ochranu, kterou zaměstnanec v této době podle příslušných ustanovení zákoníku práce požívá (z hlediska zařazení po návratu do práce, ochrany před výpovědí atd.). Variantou však může být i poskytnutí neplaceného volna.

Co se týče změn u nástupu na otcovskou, prodlužuje se, resp. je možno prodloužit období 6 týdnů ode dne porodu, v němž může otec nastoupit na otcovskou, a to o dobu, v níž dítě v období těchto 6 týdnů bylo hospitalizováno ze zdravotních důvodů (prodloužení doby nástupu působí tedy pouze ty dny hospitalizace, které spadají do období zmíněného šestinedělí)., Je nerozhodné, zda tyto zdravotní důvody nastaly na straně dítěte nebo straně jeho matky (popř. obou); za den hospitalizace se přitom považuje též den přijetí dítěte a den jeho propuštění z příslušného zdravotnického zařízení (typicky nemocnice). Současně platí, že nastoupit takto „opožděně“ na otcovskou je možné pouze do 1 roku věku dítěte. Podle dosavadní úpravy platí, že nástup na otcovskou nastává dnem, který si otec v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne převzetí dítěte do péče určí (konkrétní datum nástupu na otcovskou si zaměstnanec v uvedeném časovém rozpětí 6 týdnů volí podle svého uvážení, resp. podle potřeb své rodiny). To platí i nadále, ale nová úprava má navíc podchycovat i případy, kdy je dítě například v inkubátoru a otec se s ním prakticky neodstane v prvních šesti týdnech do blízkého kontaktu. Jako hospitalizace se naopak pro tyto účely zjevně nebude považovat standardní „poporodní“ pobyt dítěte a matky v porodnici – vzhledem k tomu, že novela výslovně jako příčinu hospitalizace uvádí zdravotní důvody.

Pokud jde o změnu podpůrčí doby této dávky – tedy délky trvání otcovské, resp. doby, po kterou se podle zákona o nemocenském pojištění otcovská vyplácí, tato se prodlužuje z 1 týdne na 2 týdny. Začínat bude i nadále nástupem na otcovskou, i nadále bude platit, že se otcovská zásadně poskytuje v bloku.

Pokud jde o časovou aplikaci novely, její přechodná ustanovení počítají s tím, že prodlouženou otcovskou budou moci čerpat i otcové dětí, které se narodily ještě před účinností novely (tedy před 1.1.2022), pokud k tomuto dni ještě neuplynulo 6 týdnů od jejich narození. Pokud se tedy dítě narodí v období od 21.11.2021 do 31.12.2021 a zaměstnanec v tomto období vyčerpá 1 týden otcovské, náleží mu ještě jeden týden otcovské v roce 2022, a to za předpokladu, že nástup na tuto otcovskou nastane v období 6 týdnů ode dne narození dítěte. V těchto případech tedy otcovská nebude muset být čerpána bez přerušení, naopak bude čerpána ve dvou samostatných týdenních blocích.