Novela zákona o obchodních korporacích a smlouva o výkonu funkce

Petra Sochorová

Datum publikace: 25.11.2020

Dne 1. ledna 2020 vstupuje v účinnost novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), která přinese do života obchodních korporací řadu velkých změn.

Co se týče smlouvy o výkonu funkce nadále bude platit, že se sjednává písemně a schvaluje jí, včetně jejích změn, nejvyšší orgán společnosti, tedy valná hromada. Nově však bude platit, že bez tohoto schválení nenabude smlouva o výkonu funkce účinnosti. Pokud bude valnou hromadou schválená později/dodatečně, bude takto schválená smlouva účinná ode dne jejího uzavření, nebo ode dne vzniku funkce, podle toho, který z těchto dnů nastal později, případně může valná hromada rozhodnout i o jiném datumu účinnosti.

Doplněno je i pravidlo týkající se práva člena statutárního orgánu na obvyklou odměnu v případě, že je smlouva neplatná či nebyla uzavřena z důvodu překážek na straně společnosti nebo právě nově z důvodu vyšší moci či jiné překážky vzniklé nezávisle na vůli člena statutárního orgánu anebo z důvodu, že ji valná hromada neschválila bez zbytečného odkladu po jejím uzavření z uvedených důvodů.

V případě rozporu mezi smlouvou o výkonu funkce a společenskou smlouvou se použijí ujednání společenské smlouvy. Byla-li však smlouva o výkonu funkce schválena většinou vyžadovanou pro změnu společenské smlouvy, což většinou tak bývá, použijí se naopak přednostně ujednání ze smlouvy o výkonu funkce.

Další důležitou související změnou je pak zrušení § 61 odst. 3 ZOK, který stanoví, že mzda či jiné plnění poskytované zaměstnanci, který je současně i členem statutárního orgánu společnosti, nebo osobě jemu blízké, může být poskytnuto pouze se souhlasem toho, kdo schvaluje smlouvu o výkonu funkce a s vyjádřením kontrolního orgánu, byl-li zřízen. V případě souběhu funkcí již nebude tedy třeba schválit mzdu valnou hromadou, stejně tak jakékoliv plnění poskytované osobě blízké.