Nová pravidla pro sociální pojištění zaměstnanců, kteří bydlí v jiném státě EU, než je sídlo jejich

Iva Bilinská

Datum publikace: 04.07.2023

1. července 2023 vstoupila v účinnost Rámcová dohoda k aplikaci čl. 16(1) nařízení (ES) č. 883/2004 ve vztahu k obvyklé přeshraniční práci na dálku. Rámcová dohoda reaguje na situace, kdy zaměstnanci dlouhodobě pracují na dálku (typicky z home office) z jiné země, než ve které je kancelář a sídlo jejich zaměstnavatele.

Dosud platilo v rámci EU pouze obecné pravidlo, podle kterého se na zaměstnance uplatní sociální pojištění jejich domovského státu, pokud v něm částečně pracují; typicky více než 25 % svojí pracovní doby. V posledních letech došlo kvůli pandemii k výraznému rozšíření práce na dálku a řada států EU toto pravidlo s ohledem na výjimečnou situaci nevymáhala. Tento přístup nyní ale končí a nahrazuje ho nová Rámcová dohoda. Rámcová dohoda umožňuje zaměstnancům, kteří by dle standardních pravidel koordinačních nařízení museli být proto, že pracují částečně z domova (který je v jiném státě než sídlo jejich zaměstnavatele), pojištěni ve státě svého bydliště, aby zůstali v systému sociálního pojištění státu sídla zaměstnavatele. 

Speciální režim sociálního pojištění pro tzv. teleworking (práci na dálku) se uplatní při splnění následujících podmínek: 

  • Zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele přeshraniční práci na dálku (typicky z domova); to znamená, že bydliště, odkud vykonává práci na dálku, se nachází v jednom členském státě EU (např. v České republice) a sídlo (a provozovna/kanceláře) zaměstnavatele, se nachází v jiném členském státě EU (např. v Rakousku).
  • Zaměstnanec na dálku pracuje na počítači, tedy pomocí informačních technologií zůstává ve spojení s pracovním prostředím zaměstnavatele nebo podniku nebo s klienty.
  • Stát bydliště zaměstnance i stát sídla zaměstnavatele podepsaly Rámcovou dohodu.
  •  Zaměstnanec vykonává práci na dálku ve státě svého bydliště v rozsahu méně než 50 % svojí pracovní doby.
  •  Zaměstnanec a zaměstnavatel se na tom, že zaměstnanec zůstane v sociálním systému státu sídla zaměstnavatele, dohodli.
  •   Zaměstnanec a zaměstnavatel požádají o výjimku dle Rámcové dohody.

Rámcová dohoda se nevztahuje na zaměstnance, kteří ve státě bydliště obvykle vykonávají jinou činnost než práci na dálku, tedy pracují ve státě bydliště pro zaměstnavatele prezenčně na pobočce nebo navštěvují klienty.

Rámcová dohoda se uplatní pouze na ty státy EU, které k ní přistoupily. Česká republika k dohodě již přistoupila, stejně tak Spolková republika Německo, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Nizozemské království, Belgie, Lucembursko, Finsko, Norsko a Belgie. Z našich sousedských států k dohodě dosud nepřistoupilo Polsko. (Údaje platné k 19.6.2023).

Žádost se podává u příslušné instituce státu, ve kterém má sídlo zaměstnavatel (v ČR u místně příslušné správy sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele). Žádost lze podat na období od 1. 7. 2023 až na dobu 3 let, a to opakovaně. Zaměstnanec obdrží certifikát A1.